ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชวลิต ชิดปรางค์บ้านคลองครกโรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป.จบ.2
2นางสาวสุนิสา ณรงค์เพชรบ้านหนองเจ๊กสร้อยโรงเรียนบ้านสวนส้ม สพป.จบ.2
3นายปราโมทย์ โพธิผลสฤษดิเดชถึงแก่กรรม 
4นายปรัชญา เพ็ชรรัตน์สฤษดิเดชโรงเรียนวัดบางสระเก้า สพป.จบ.2
5นายพรศิษฎ์ คำรอดสฤษดิเดชโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.จบ.2
6นางคณิตตา ทองทรัพย์บ้านช่องกะพัดโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป.หนองบัว2
7นายแก่นนคร พูนกลางบ้านบ่อไฟไหม้โอนไปสพป.ตราด สพป.ตราด
8นางสาวขนิษฐา จันทรวัดขุนซ่องโอนไปสพป.ชลบุรี เขต 2 สพป.ชลบุรี เขต 2
9นางสาวนิตสรา ศรีครินทร์สฤษดิเดชโอนไปสพป.จบ.2 สพป.จบ.2
10นางสาวขวัญใจ ป้อมพระเดชบ้านวังอีแอ่นโอนไปสพป.ปราจีนบุรี 2 สพป.ปราจีนบุรี 2