รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  0 3932 1849 
101วัดเกาะขวางนายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา 039343184 
102วัดเกาะตะเคียนนายบวร ทองยัง 039450845 
103วัดเกาะโตนดนางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ 039454150 
104วัดเขาน้อยนางนิรมล เดชาวุธ 039459188 
105วัดคมบาง  039459182 
106วัดเนินยางนางสาวอลิษา สุคุณพันธ์ 039459401 
107วัดทองทั่วนางสาวรัชนี บรรเทาวงศ์ 039343485 
108วัดเนินสูงนายสุธี พรมาธิ 039343481 
109วัดจันทนารามนายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ 039321662 
110วัดไผ่ล้อมนายศักดินันท์ ศรีไพร 039321616 
111บ้านคลองน้ำใสนางสาลินี บูรณโกศล 039325995 
112บ้านแก้วว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูล 039321014 
114วัดสิงห์นางนิตยา วัฒฐานะ 039391015 
115วัดพลับนางพรรณรุจี สะอาด 039391251 
116บ้านท่าแฉลบนางสาวเขมิสรา สีหาราช 039391252 
117วัดดอนตาลนางพรรณี กุลรัตน์ 039301947 
118วัดพลับพลานายธีรภัทร ศรีบุญเรือง 039354537 
119วัดโป่งแรดนางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ 039451080 
120อนุบาลจันทบุรีนายเดชา พูลวงศ์ 039311119 
121สฤษดิเดชว่าที่ร้อยโทกัมพล ผลพฤกษา 039311169 
122บ้านชำโสมนายสำเนา ชายหาด 039373029 
123วัดแสลงนายวันชัย แก้วมณี 0394531820817812851
124วัดหนองบัวนางสาวนงลักษณ์ บุญสวัสดิ์ 039450080 
125วัดเสม็ดงาม  039454377 
126วัดเนินโพธิ์นายจตุรนต์ ศิริวิสุทธิรัตน์ 039450597 
201บ้านศรัทธาตะพงนางมุกดา อนุกานนท์ 039480025 
203บ้านตาเลียวนางสาวอินทิรา ภูมิสูง   
204บ้านวังปลานางสุนิษา การพานิช 039480026 
205บ้านแก่งน้อยนางจงกล คะเชนชาติ 039480028 
206บ้านเขาแก้ววิทยานางสาวสุดา ดวงจันทร์ 039480024 
207บ้านคลองกะพงนายครรชิต เปลี่ยนไธสง 061388134 
208บ้านเนินดินแดงนางนิศาชล สวัสดิสาร 039495233 
209บ้านมาบโอนนางเพ็ญจันทร์ กลิ่นขจร 039480050 
210วัดบูรพาพิทยารามนางสาวเอื้อจิต หงวนเสงี่ยม 039431482 
211วัดเสม็ดโพธิ์ศรีนายอภิวัฒน์ งามการ 039310164 
212วัดโขมงนางรพีพรรณ สุขสำราญ 039310193 
213วัดคลองขุด  039369031 
214วัดหมูดุดนายสุนทร ประมวล 039369211 
215บ้านเจ้าหลาวนายสาธิต ใจคง 039369025 
216บ้านเตาหม้อนายจักรกฤษณ์ ยิ่งวงษ์ 039417165 
217บ้านสังข์ทองนายยงยุทธ วงค์กุลพิลาศ 039455196 
218วัดหนองคันนายมนตรี วัฒฐานะ 039455401 
219วัดแขมหนู  039455173 
220วัดตะกาดเง้า  039455108 
221อนุบาลบ้านหนองคล้านายสุเมธ พรพานิช 039395455 
222วัดทุ่งเบญจานายนิเวศน์ ชาติวุฒ 039367058 
223บ้านสะพานเลือกนายจิรภัทร มามีไชย 039326504 
224วัดรำพันนายประเสริฐ กำเลิศทอง 039417166 
225วัดท่าศาลานางสาวศิริลักษณ์ คงสุวิทย์ 039417164 
227ไทยรัฐวิทยา 14  039432893 
228วัดสามผานนายไชยะ บุญอยู่ 039431786 
301บ้านช่องกะพัดนายชาญณรงค์ พงษ์ขยัน 039308176 
302วัดแก่งหางแมวนายตฤณศิษฐ์ ราชนิยม 039308177 
303บ้านโป่งวัวนางสาวพรทิพย์ ตรีสกุลวงษ์ 039480039 
304บ้านหนองบัวทองนายทองจันทร์ ชาวไร่ 039480040 
305บ้านโคกวัดนายอดิศักดิ์ โปร่งมณี   
306วัดขุนซ่องนายจินดา กงบุราณ 039428023 
308วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม  039371331 
309บ้านหนองเจ๊กสร้อยนายจิรทิปต์ ผาธรรม 039317265 
310บ้านเนินจำปานางสาวรายา ปัญจมานนท์ 039490441 
311บ้านวังอีแอ่นนายสมชาย พะโยม 039314070 
312บ้านบ่อไฟไหม้ว่าที่ร้อยตรีมนตรี กาบตุ้ม 039480036 
313บ้านคลองครกนางนิตยา พงษ์พระเกตุ 039480034 
314บ้านวังไม้แดงนางวรรณา กุลชาติ 039317261 
315บ้านซอยสองว่าที่ร้อยตรีคมสันต์ ทะลายรัมย์ 017618866 
316บ้านประแกตนายพิทักษ์ แดงสกุล 039308214 
401วัดหนองแหวนนายปราโมทย์ อุดม   
402วัดโขดหอยนางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน 092446893 
403วัดนาซานายจงรัก สุวโจ   
404บ้านยางระหงนายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ 039376014 
405วัดช้างข้ามนายพงษ์ศักดิ์ บุญสร้าง 039370121 
406วัดหนองไทรนางวรุณรัตน์ บุญเริ่ม 039370165 
407บ้านเขามะปริงนางสาวเนื้อน้อง ไชยโชติ   
408วัดนายายอามนายอภิชาติ หมายชื่น 039371165 
409บ้านต้นกระบก  039371559 
410วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171นายประคอง ดอนไพรนุช 039371251 
411วัดวังเวียนนายสมชาย บ้านไร่ 039417220 
412บ้านห้วงกระแจะนายณัฐวุฒิ รสชื่น 039437214 
413วัดวังหินนายอุทิศ แสงผ่อง 039437264 
414วัดหนองสีงา  039395352 
415บ้านคลองลาวนางสุชานันท์ รัตนภาค   
418วัดท่าแคลงนางสาวเตือนใจ มีสุข 039417456